PÁROCOS:

1959 – 1973 – Frei Giuliano Accardo
1973 – 1985 – Frei Constantino Mandarino (Frei Dino)
1985 – 1986 – Frei Saturnino Arto
1987 – 1995 – Frei Carlos Gomes Saiz
1995 – 1997 – Frei Pasquale Montanaro
1997 – 2003 – Frei Saturnino Arto
2003 – 2016 – Frei Constantino Mandarino (Frei Dino)
2016 até hoje – Frei Evelio Munoz

VIGÁRIOS:

1955 – 1961 – Frei Luigi Allevato
1958 – 1959 – Frei Mario Emílio Zonca
1961 – 1964 – Frei Elígio Girolamo Gattiglione
1964 – 1966 – Frei Anastácio de La Penã
1973 – 1977 – Frei Luigi Allevato
1975 – 1989 – Frei Giorgio Barone
1979 – 1983 – Frei Vicente Cruz Izquierdo
1989 – 1991 – Frei Jaime Mediavilla Santerbás
1993 – 1995 – Frei Pasquale Montanaro
1995 – 1998 – Frei Juan Fernando Ramirez Escobar
2003 – 2004 – Frei Célio Ferreira
2004 – 2005 – Frei Antônio Laine Neto
2005 – 2009 – Frei Antônio Moraga Fresno
2006 – 2007 – Frei Evélio de Jesus Munhoz
2010 – 2015 – Frei Antônio Moraga Fresno
2013 – 2014 – Frei Altair Fernandes Correa
2015 – 2016 – Frei André Ferreira de Souza
2013 – 2017 – Frei Célio Ferreira 

IRMÃOS LEIGOS:

1955 – 1959 – Frei Natale Ravasio
1959 – 1974 – Frei Paolo Morandi
1989 – 1995 – Frei Paolo Morandi
2007 – 2009 – Frei Alexandre Nunes Ribeiro
2008 – 2013 – Diácono Marinho
2008 até hoje – Diácono Vicente